top of page

Fripladstilskud

Det er ikke muligt at søge om friplads, men der kan søges fripladstilskud hos Fordelingssekretariatet gennem skolen. Eleven skal være indskrevet på Skorpeskolen Privatskole pr. 5. september i det skoleår, der søges om fripladstilskud til.

Fordelingssekretariatet

Fripladstilskud kan gives til alle frie skoler, som er berettiget til tilskud i henhold til §17 i friskoleloven og tilskudsbekendtgørelsens §14, stk. 2.

Fripladstilskud kan ydes til skoler, som er berettiget til tilskud i henhold til §17 i Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 786 af 15. juni 2015 om friskoler og private grundskolder m.v. og §14 og 15 i Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. nr. 1833 af 18. december 2015.

Fripladstilskud kan gives til elever i børnehaveklasse samt på 1.-10. klassetrin. Tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger kan gives til elever i børnehaveklasse og 1.-3. klasse.

Det er en betingelse for modtagelse af tilskud i henhold til §14, at nærmere angivne elevgrupper, herunder børn af skolens bestyrelsesmedlemmer og ansatte, ikke helt eller delvist fritages for elevbetaling.

Skolens fordeling af fripladstilskud til skolepenge og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger til den enkelte elev sker under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til skolepengene eller opholdet.

Ansøgningsskema lægges ud på forældreintra én gang årligt ultimo august. Der kan kun søges for ét skoleår ad gangen.

bottom of page