top of page

FAQ

- om Skorpeskolen/Skorpebørnehaven

HVAD HEDDER BØRNENE PÅ SKOLEN OG I BØRNEHAVEN

Krummerne går i børnehave

Strandskaller går i før-skole-forløb før opstart i 0. klasse

Strandskorperne går i 0. til 4. klasse

Skovskorperne går i 5. til 9. klasse

 

RAMME FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

På Skorpeskolen har vi et professionelt samarbejde med forældrene om elevernes skolegang. Det betyder, at vi har høje forventninger til hinanden omkring kommunikation og tone. Vores udgangspunkt er ”den rette information, til den rette person, på dette rette tidspunkt”

 

I skolen:

 • Skhj- og behovssamtaler afvikles fortrinsvis før klokken 17.00. Forældre tilmelder sig over intra efter "først til mølle" princippet.

 • Skhj- og behovsamtaler foregår ikke om morgenen inden undervisning.

 • Man kan kontakte skolens lærere frem til skolens lukketid klokken 16.00. Derefter kun akutte opkald.

 • Man kan altid kontakte skolen med besked på Intra, som vil blive besvaret så hurtigt som muligt.

 

Der  indkaldes til en obligatorisk skhj-samtale hvert skoleår. Den ligger som udganspunkt i efteråret. Lærerne melder datoer ud.

 

Dernæst tilbydes endnu en valgfri skhj-samtale i foråret.

Skhj-samtaler har som udgangspunkt en varighed af 20 minutter.

 

Derudover kan klasselæreren indkalde/forældrene opfordre til behovssamtaler i løbet af skoleåret.

Behovssamtaler har som udgangspunkt en varighed af 60 minutter.

Skolens ledelse kan indkalde til bekymringssamtaler i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt.

SYGEMELDING

Sygdom af kortere varighed meddeles til klasselæreren, når barnet møder igen. Sygdom af længere varighed (mere end 5 skoledage) meddeles til klasselæreren og skolens ledelse.

 

FORSIKRING – SKOLEN OG ELEVEN

 

Elevens forældre bør have en indbo-/ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring. Sker der skader på eller tyveri af elevers ting på skolen, er det måske den enkeltes elevs egen indboforsikring, der dækker et evt. tab. Under hændeligt uheld vurderes det skade til skade, hvem der i sidste ende hæfter og kommer til at betale.

 

I nogle tilfælde betaler skolen derfor, hvis der sker uheld, og ting går i stykker. Det kan dog komme på tale, at forældrene pålægges et erstatningskrav, såfremt eleven har overtrådt gældende skoleregler og i den forbindelse er kommet til at ødelægge noget af skolens materiel.

 

Hærværksskader er skader lavet med vilje – Elevens indboforsikring dækker hærværk, der sker på skolen, når barnet er under 14 år men forældrene kan selv være erstatningsansvarlige efter reglerne i forældreansvarlighedsloven, hvorfor man også af denne grund bør have en indboforsikring med tilhørende ansvarsforsikring, som dækker både barn og forældre.

 

LEKTIECAFE

Skorpeskolens lektiecafe afholdes hver uge. Her kan alle elever få hjælp til lektierne enten af hinanden eller af en lærer. Man har dog dagligt mulighed for at lave lektier i Strandhuset også.

 

 LEKTIER OG STØRRE OPGAVER

På Skorpeskolen tilstræbes det, at elever ikke har lektier for i ferierne, da det jo netop er ferier. Omvendt forventes det også, at eleverne (måske med hjælp fra forældre), kan planlægge en lektiebyrde, således at det ikke hober sig op til en ferie. Lektier indskrives i ugeplanerne med fællesfarven gul.

 

På Skorpeskolen har vi en fælles tilgang til manglende lektielavning og mængden af større skriftlige opgaver i dansk og matematik. Det betyder at der i alle klasser bliver ført protokol med om eleverne har lavet deres lektier og dermed møder velforberedt til timerne. Det forventes at forældrene hjælper til med at lektierne bliver lavet til tiden, hvis det er nødvendigt, og forældre kontaktes da også, hvis lektielavningen er en udfordring for eleverne. Forældrene kontaktes hvis en elev gentagne gange (i et eller flere fag) ikke har lavet lektier.

 

Hvis elever holder ferie uden for de normale ferieuger, forventes det, at de følger ugeplanen og lavder den del af lektierne, som umiddelbart kan lade sig gøre, når man ikke deltager i den normale undervisning. Det kan ikke forventes at læreren laver ekstra materialer eller andet i denne forbindelse.

 

Som udgangspunkt er eleven ansvarlig for at få sine lektier lavet til tiden. For vores strandskorper forventes det dog, at forældrene hjælper på vej med at huske på lektierne og ikke minst at få dem lavet. Flere skovskorper vil også have fordel af forældreopbakning indtil de selv, som målet er, kan bære ansvaret for deres lektiebyrde.

 

Større opgaver der afleveres for sent rettes kun, hvis der forud er lavet en aftale herom med læreren. Vær opmærksom på at manglende afleveringer kan gøre det vanskeligt at vurdere elevens faglige standpunkt, og dermed også have betydning for den endelige karakter.

Skorpeskolen forventer dagligt skolearbejde hjemme. Man kan fra 0.kl. påregne gennemsnitligt 10 - 15 minutters dagligt arbejde. Fra 1. klasse er det gennemsnitligt 20 minutters hjemmearbejde - det stiger løbende med klassetrinene.

ÅRSPLANER OG UGEPLANER

Det er obligatorisk for alle lærere at lave en årsplan for samtlige fag/klasser, der undervises i. Årsplanen har terminologien "hvad skal vi lave" og er derfor en kortfattet opridsning af, hvilke forløb/emner, som eleverne skal igennem i løbet af året. Årsplanen udgives på Intra inden årets første forældremøde i september.

 

Det er obligatorisk for alle lærerere at lave ugeplaner for samtlige fag/klasser, der undervises i. Ugeplanen har terminologien "hvad skal vi lære" og er derfor en kortfattet opridsning af, hvilke aktiviteter/emner, som eleverne skal igennem i de forskellige uv-forløb, og ikke mindst hvilke(t) faglige mål, det forventes, at man opnår hermed. Det er op til lærerne selv at beslutte antallet af faglige mål, der indskrives til hvert uv-forløb. Faglige Mål indskrives med farven blå. 

FÆLLES MÅL

Skolen følger Undervisningsministeriets Fælles Mål.

 

VALGFAG

Vores elever i 7.- 9. klasse har alle mulighed for at vælge madkundskab som valgfag.

 

RINGETIDER

Kl. 08.15-09.00 – 1. lektion (klokken ringer 8.15)

Kl. 09.00-09.45 – 2. lektion

Kl. 10.05-10.50– 3. lektion

Kl. 10.50-11.35 – 4. lektion

Kl. 11.35-12.35 – spiseTID og frikvarter

Kl. 12.35-13.20 – 5. lektion (klokken ringer 12.35)

Kl. 13.20-14.05– 6. lektion                   

Kl. 14.05-14.50 – 7. lektion

Kl. 14.50-15.35 - 8. lektion

 

Torsdag er der FællesTID kl. 12.35-12.55 og derefter TalentTID kl. 12.55-13.55.

 

5-MINUTTERS REGLEN

Skifter man lærer i forbindelse med den næste lektion, stoppes undervisningen 5 minutter før. Disse 5 minutter bruges til at pakke sammen og evt. transportere sig til fagområdet/lokalet, hvor ens næste lektion afvikles. Lektionerne starter altså jf. det tidspunkt, som skemaet lægger op til.

 

SKORPEJOB

Eleverne kan søge om skorpeJOB som eksempelvis legepatrulje, minigårdvagt, børnehave-og Strandhushjælper, iPad- og skakcoach. Alt for at styrke fællesskabet og ansvarsfølelsen for hinanden på skolen.

 

Legepatruljen foregår som udgangspunkt altid med lege udendørs. Udendørs legepatruljer aflyses i tilfælde af dårligt vejr. Legepatruljen bærer orange veste og har deres egne indkøbte legeredskaber til brug i frikvarteret.

 

Minigårdvagten har ingen tilsynsforpligtigelse og skal ikke italesætte eller lave konsekvenser over for skolens regler eller brud på samme. Minigårdvagten er udelukkende elever, som har lyst til at støtte op omkring de mindste elevers egen leg i frikvarteret, ved at trøste, hjælpe og snakke med vores allermindste, som kunne have glæde af det. Den rigtige gårdvagt kan sende en minigårdvagt i "en retning", hvor det vurderes, at der kunne være et behov.

Børnehave- og Strandhushjælpere kigger forbi og leger med de mindre børn én gang om ugen.

 

ELEVPLIGTER

Alle elever på Skorpeskolen har nogle elevpligter, som de skal udføre:

 

MADDUKS

- der dukses i spisesalen af elever fra 5. til 7. klasse

PLIGTEN:

 • mad tages fra elevator og anrettes på madbordet

 • oprydningsstativer sættes i elevator

 • der sættes/fyldes mælk og vand fra køleskab til madbordet

 • kontrollerer at borde i spisesalen står ordentligt

 

LOKALEDUKS

- der dukses i eget lokale/fagområde i sidste lektion af alle elever

PLIGTEN:

 • gulvet fejes

 • tavlen tørres af

 • skraldespand tømmes

PÆDAGOGISKE FÆLLESTEGN

 • Fællestegn for ro: to tydelige klap, evt. efterfulgt af håndsoprækning/svar

 • Fællestegn for svar: en finger

 • Fællestegn for toilet: to fingre

 • Fællestegn for hjælp: spørg 2 sidemænd først, derefter læreren

 

MORGENTILSYN

Der er morgentilsyn af en lærer hver dag fra klokken 8.00 i den røde klassefløj.

PARKERING

Ledelsen parkerer i gården ved hovedhuset. Personaleparkeringen er for enden af hovedhusets længe lige efter børnehaven. Forældre henvises til parkeringspladsen bag den røde bygning, samt villavejene omkring os. Se parkeringsprincip her.

 

FUNDNE SAGER

Fundne sager/glemte ting afleveres til Tina på skolens kontor. Glemt tøj kan afhentes i pedellens kælder. Henvendelse til Jesper i tidsrummet kl. 8.00-8.15, når han siger godmorgen ved Strandhuset.

 

SKATERRAMPEN OG LØBEHJUL M.M.

Alle børn på skolen er velkommen til at bruge vores skaterrampe/løbehjul m.m. i henhold til disse regler:

 • man skal bære hjelm på hovedet (andet sikkerhedsudstyr aftales med egne forældre)

 • køres der på rampen, skal andre gå ned eller trække helt tilbage på platformen

 • der må kun køres på rampen i frikvarteret og når alle strandskorper har fået fri

 • der må kun køres på løbehjul m.m. på rampen og arealet umiddelbart lige neden for

 • klasselæreren kan lave specielle regler for klassen omkring rampen

FORÆLDRENE

Forældrene er en vigtig del af fællesskabet på Skorpeskolen. Derfor er forældre altid velkommen på skolen, de skal dog blot lave en aftale med klasselæreren på forhånd. Forvent at følge børnenes spændende skoledag og vær parat til at give en hjælpende hånd.

På Skorpeskolen ved vi også, hvor vigtigt det er, at elever møder undervisningsparate op. Det vil sige, at man som forælder sikrer, at eleven har spist morgenmad hjemmefra og har sovet 8-9 timer hver nat, som Sundhedsstyrelsen anbefaler for børn og teenagere.

  

bottom of page